Nachádzate sa na archívnej stránke.
Aktuálnu webovú stránku nájdete na adrese http://hpur.vlada.gov.sk

Aktuality


ESDW - Európsky týždeň trvalo udržateľného rozvoja
 
V dňoch 30. mája až 5. júna 2016 sa uskutoční Európsky týždeň trvalo udržateľného rozvoja (ESDW). Ide o celoeurópsku iniciatívu podporovanú Európskou sieťou trvalo udržateľného rozvoja  (ESDN, http://www.sd-network.eu) s cieľom stimulovať a propagovať aktivity, projekty a podujatia na podporu trvalo udržateľného rozvoja.
 
Cieľom ESDW je iniciovať široké spektrum aktivít, projektov a podujatí na podporu trvalo udržateľného rozvoja. To by malo prispieť k zvyšovaniu povedomia, preskúmaniu praktických riešení a podporiť zmenu správania všetkých subjektov. Aby bolo možné podeliť sa o iniciatívach realizovaných v celej Európe, je potrebné svoje aktivity, projekty a podujatia registrovať  na webovej stránke ESDW (www.esdw.eu). Vložené údaje budú potom k dispozícii veľkému počtu záujemcov na mape Európy na webovej stránke ESDW. Registrácia na stránke poskytne organizátorom aktivít možnosť vyššej účasti a propagácie svojich aktivít.
 
Na podporu zapojenia čo najširšieho spektra subjektov je registrácia otvorená pre všetky formy vládnych organizácií, výskumné centrá, vzdelávacie inštitúcie, múzeá, nadácie, komunitné organizácie, združenia, podnikateľské subjekty a mimovládne organizácie ako aj jednotlivých občanov a pod. Podmienkou je, aby podujatie malo neziskový charakter a týkalo sa aspoň jedného z troch pilierov,  príp. niektorého z cieľov trvalo udržateľného rozvoja, ktoré je možné nájsť na stránke http://www.esdw.eu/register  (napríklad ide o zdravý a kvalitný život, kvalitné vzdelanie, pitnú vodu, dostupné a čisté energie, dôstojnú prácu, klimatické opatrenia, zodpovednú výrobu a spotrebu, koniec chudoby a hladu, či viac spravodlivosti a mieru vo svete).
Príkladmi takýchto aktivít sú konferencie, výstavy, trhy, filmové prehliadky, komunitné aktivity, podnikateľské iniciatívy v oblasti trvalo udržateľného rozvoja a vzdelávacie projekty.
 
Úspešné národné týždne trvalo udržateľného rozvoja existujú vo Francúzsku (http://www.developpement-durable.gouv.fr/-La-Semaine-europeenne-du-), Nemecku (http://www.aktionstage-nachhaltigkeit.de) a Rakúsku (http://www.nachhaltigesoesterreich.at). ESDW bude koordinovať Office ESDN na Inštitúte riadenia trvalo udržateľného rozvoja na Viedenskej ekonomickej univerzite v Rakúsku.
 
Národný kontaktný bod (national focal point) bude zodpovedný za podporu ESDW na národnej a regionálnej úrovni a za distribuovanie informácií poskytnutých zo strany ESDN a za preskúmanie návrhov aktivít, ktoré príslušné subjekty navrhnú umiestniť na stránke ESDW. Príslušné kontaktné body sa zobrazia po kliknutí na mapu danej krajiny na stránke www.esdw.eu.
 
Preto využite možnosť spropagovať  a zviditeľniť vašu aktivitu či podujatie týkajúce sa trvalo udržateľného rozvoja na celoeurópskej úrovni.
 
Tiež uvítame, ak informáciu o tomto týždni a možnosti zapojiť sa do neho pomôžete ďalej šíriť, napr. prostredníctvom vašej webovej stránky  alebo distribúciou letáku, ktorý nájdete na tejto stránke.
 
Viac informácií je možné získať na http://www.esdw.eu/country/slovakia/