Nachádzate sa na archívnej stránke.
Aktuálnu webovú stránku nájdete na adrese http://hpur.vlada.gov.sk

Dokumenty HPISaTUR

Národná úroveň

Národným referenčným dokumentom o národnej stratégii rozvoja predstavujúcim referenčný nástroj na prípravu programovania fondov cez operačné programy v súlade so Strategickými usmerneniami Spoločenstva je Národný strategický referenčný rámec 2007-2013

NSRR 2007 - 2013 Slovenská verzia

Programová úroveň

Záväzným programovým dokumentom koordinácie implementácie horizontálnej priority Informačná spoločnosť a Trvalo udržateľný rozvoj pre koordinátora a riadiace orgány jednotlivých operačných programov je Systém koordinácie implementácie horizontálnej priority Informačná spoločnosť na roky 2007 – 2013 a Systém koordinácie implementácie horizontálnej priority Trvalo udržateľný rozvoj na roky 2007 – 2013,  v ktorom sú zadefinované základné postupy koordinácie a implementácie.
 

Systém koordinácie implementácie HP IS na roky 2007-2013, verzia 6.4
príloha č.1  
príloha č.2
príloha č.3
príloha č.4

Systém koordinácie implementácie HP TUR na roky 2007-2013, verzia 6.4
príloha č.1
príloha č.2
príloha č.3
príloha č.4

2 

Kvalitatívnym nástrojom riadenia a prostriedkom na zvýšenie efektívnosti a účinnosti implementácie horizontálnej priority Informačná spoločnosť a trvalo udržateľný rozvoj je Plán hodnotení horizontálnej priority Informačná spoločnosť na programové obdobie 2007-2013 a Plán hodnotení horizontálnej priority Trvalo udržateľný rozvoj na programové obdobie 2007 -2013

Plán hodnotení horizontálnej priority Informačná spoločnosť na programové obdobie 2007 – 2013, v.2.0
Plán hodnotení horizontálnej priority Trvalo udržateľný rozvoj na programové obdobie 2007 – 2013, v.2.0

Základným dokumentom pre dosiahnutie kvalitnej, komplexnej a odbornej úrovne informovania verejnosti, riadiacich orgánov a ďalších cieľových skupín o problematike horizontálnej priority Informačná spoločnosť a Trvalo udržateľný rozvoj s dôrazom na úlohy EÚ v týchto oblastiach a príspevok fondov EÚ k ich plneniu je Plán informovania a publicity koordinátora horizontálnej priority Informačná spoločnosť na roky 2007-2013Plán informovania a publicity koordinátora horizontálnej priority Trvalo udržateľný rozvoj na roky 2007-2013.

Plán informovania a publicity koordinátora horizontálnej priority Informačná spoločnosť na roky 2007 – 2013
Plán informovania a publicity koordinátora horizontálnej priority Trvalo udržateľný rozvoj na roky 2007 – 2013


Archív dokumentov
 

 

 

         5797