Nachádzate sa na archívnej stránke.
Aktuálnu webovú stránku nájdete na adrese http://hpur.vlada.gov.sk
Horizontálna priorita Národného strategického referenčného rámca
  
Horizontálna priorita Národného strategického referenčného rámca (NSRR) je priorita, ktorá komplementárnym spôsobom vplýva na ciele NSRR. Zmyslom horizontálnej priority je zabezpečiť dosiahnutie pre ňu definovaného cieľa, ktorý sa týka viacerých priorít NSRR a nemôže byť zabezpečený len prostredníctvom jedného Operačného programu, ale vyžaduje si koordinovaný prístup pretínajúci viaceré špecifické priority/prioritné osi/opatrenia, resp. projekty jednotlivých Operačných programov. Implementáciu horizontálnej priority zabezpečuje inštitucionálny koordinátor.
 
Horizontálna priorita NSRR  Koordinátor
Trvalo udržateľný rozvoj  Úrad vlády SR
Informačná spoločnosť  Úrad vlády SR
Marginalizované rómske komunity  Úrad splnomocnenca vlády SR
 pre rómske komunity 
Rovnosť príležitostí  Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR