Nachádzate sa na archívnej stránke.
Aktuálnu webovú stránku nájdete na adrese http://hpur.vlada.gov.sk

Horizontálna priorita Informačná spoločnosť 2007–2013

Hlavný cieľ:  podpora vyššej efektívnosti, transparentnosti a kvality implementácie priorít NSRR v dôsledku zavádzania a využívania prostriedkov informačno-komunikačných technológií (IKT).
Špecifické a čiastkové ciele
Informačná gramotnosť
 • výchova flexibilnej a konkurencieschopnej pracovnej sily schopnej uplatniť sa v podmienkach informačnej spoločnosti
 • permanentná inovácia znalostí IKT učiteľov a žiakov
 • poskytovanie vzdelania umožňujúceho obyvateľom využívať výhody, ktoré informatizácia prináša
 • zvyšovanie úrovne slovenského vysokého školstva, aby kvalitou a formami vzdelávania bolo konkurencieschopné s vyspelými krajinami EÚ
 • zabezpečenie permanentnej inovácie znalostí obyvateľstva celoživotným vzdelávaním.
Efektívna elektronizácia verejnej správy
 • zvýšenie spokojnosti občanov, podnikateľov a ostatnej verejnosti s verejnou správou
 • zavádzanie elektronizácie procesov verejnej správy
 • zefektívnenie a zvýšenie výkonnosti verejnej správy
 • zvýšenie kompetentnosti verejnej správy.
Široká dostupnosť internetu
 • modernizácia infraštruktúry prostredníctvom technického zabezpečenia IKT
 • podpora rozširovania prístupu k internetu v menej rozvinutých regiónoch
 • podpora prístupu verejne prístupných miest k internetu
 • podpora školských multimediálnych učební.
 
Koordinácia:
Inštitucionálnym koordinátorom horizontálnej priority Informačná spoločnosť je Úrad vlády SR. Koordinátorom na pracovnej úrovni je odbor prierezových priorít. Na koncepčnej úrovni za horizontálne riadenie a implementáciu všetkých projektov informatizácie spoločnosti zodpovedá Ministerstvo financií SR, ktoré je ústredným orgánom štátnej správy na úseku informatizácie. 
3555