Nachádzate sa na archívnej stránke.
Aktuálnu webovú stránku nájdete na adrese http://hpur.vlada.gov.sk

Horizontálna priorita Trvalo udržateľný rozvoj 2007–2013

Hlavný cieľ: zabezpečenie environmentálnej, ekonomickej a sociálnej udržateľnosti ekonomického rastu.
Špecifické a čiastkové ciele
Zvýšenie ekonomickej prosperity
 • posilnenie konkurencieschopnosti a efektívnosti ekonomiky Slovenska
 • zvýšenie úrovne výskumu, vývoja a vzdelávania
 • znižovanie energetickej a surovinovej náročnosti hospodárstva a zvýšenie využívania obnoviteľných zdrojov energií.
Zvýšenie kvality životného prostredia
 • racionálne využívanie prírodných zdrojov
 • zmiernenie dôsledkov zmeny klímy
 • zníženie znečisťovania zložiek životného prostredia
 • ochrana prírody a biologickej diverzity.
Sociálna solidarita a inklúzia
 • zníženie miery nezamestnanosti
 • posilnenie postavenia znevýhodnených a marginalizovaných skupín obyvateľstva
 • zabezpečenie ochrany zdravia obyvateľstva.
Vyrovnaný regionálny rozvoj
 • posilnenie celkového ekonomického, sociálneho a kultúrneho potenciálu regiónov
 • skvalitnenie dopravnej infraštruktúry
 • skvalitnenie informačnej infraštruktúry.
 
Koordinácia:
Inštitucionálnym koordinátorom horizontálnej priority Trvalo udržateľný rozvoj je Úrad vlády SR. Koordinátorom na pracovnej úrovni je odbor prierezových priorít. Koordináciu podpory energetiky horizontálne zabezpečuje ústredný orgán štátnej správy pre energetiku (Ministerstvo hospodárstva SR), ktorý zodpovedá za energetickú politiku, zabezpečuje a plní úlohy, ktoré pre SR vyplývajú z nariadení, smerníc a strategických dokumentov EU a zároveň má povinnosť informovať EK o plnení týchto záväzkov.
3556