Nachádzate sa na archívnej stránke.
Aktuálnu webovú stránku nájdete na adrese http://hpur.vlada.gov.sk

Výročné správy

Výročná a záverečná správa horizontálnej priority Informačná spoločnosť a Trvalo udržateľný rozvoj obsahuje informácie o príspevku realizácie jednotlivých operačných programov k plneniu cieľov horizontálnej priority s použitím príslušných merateľných ukazovateľov na úrovni prioritných osí a informácie o výsledkoch hodnotení vykonaných v časovo príslušnom období. Výročná a záverečná správa horizontálnej priority predstavuje podklad k vypracovaniu výročnej a záverečnej správy o vykonávaní NSRR.

Záverečná správa HP IS a HP TUR za programové obdobie 2007-2013 
 
Horizontálna priorita Informačná spoločnosť


Horizontálna priorita Trvalo udržateľný rozvoj